DropoliNews

Ειδήσεις που αφορούν την Βόρειο Ήπειρο, τους εν Ελλάδι Βορειοηπειρώτες , καθώς γεγονότα που συμβαίνουν στην Αλβανία και τα Βαλκάνια

Πολεμικές ἀποζημιώσεις ζητεῖ ὁ Ράμα ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν Χάγη

​ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  Πολεμικές ἀποζημιώσεις ζητεῖ ὁ Ράμα ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν Χάγη  Οἱ ἀπαιτήσεις γιά ἐπιστροφή περιουσιῶν ὑπό μεσεγγύησιν  ΤΕΛΙΚΩΣ ἡ προσφυγή στήν Χάγη γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στό Ἰόνιο δέν εἶναι τόσο ἁπλή ὑπόθεσις ὅσο πίστευαν ὁρισμένοι. Ἦτο πράγματι ἔκπληξις τό γεγονός ὅτι ἡ Ἀλβανία καί μάλιστα ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ μηχανορράφου ῎Εντι Ράμα συνεφώνησε τόσο ἁπλά σέ μιά νομότυπη διαδικασία ἡ ὁποία συμφώνως πρός ὅλες τίς προβλέψεις θά δικαίωνε τίς ἑλληνικές θέσεις. Ὅμως δέν συνεφώνησε «τόσο ἁπλά». Ζητεῖ ἀνταλλάγματα. Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Συνήθως ἡ Ἀλβανία λειτουργεῖ σέ λογική συναλλαγῶν. Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν οἱ ἀπαιτήσεις της κινοῦνται ἐντός λογικοῦ πλαισίου. Κάτι πού συνήθως δέν συμβαίνει. Ἀκόμη καί ὅταν οἱ ἀπαιτήσεις εἶναι μόνον οἰκονομικές.  Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ἔθεσε ζήτημα ἀποζημιώσεως περιουσιῶν πού ἀπωλέσθησαν ἤ κατεστράφησαν κατά τόν πόλεμο, δέν ἐτόλμησε νά ὁμιλήσει γιά τίς περιουσίες τῶν Τσάμηδων. Κάτι τέτοιο δέν ὑπῆρχε ἐπ' οὐδενί περίπτωσις νά γίνει δεκτό ἀπό τήν Ἑλλάδα. «Περιορίσθηκε» λοιπόν νά ζητήσει ὡς ἀντάλλαγμα γιά νά ὑπογράψει τό συνυποσχετικό, πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν Χάγη, τήν ἀποζημίωση γιά περιουσίες πού τελοῦσαν ὑπό μεσεγγύησιν ἀπό τόν καιρό τοῦ πολέμου.  Βεβαίως τό γνωρίζαμε ὅτι ὑπάρχει τέτοια ἀπαίτησις. Ὁ Ἔντι Ράμα τήν εἶχε θέσει καί κατά τό παρελθόν πρός τόν τότε ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Κοτζιᾶ στό πλαίσιο τῆς συζητήσεως γιά τήν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου μεταξύ τῶν δύο χωρῶν.  Τότε, τήν κατάσταση «ἔσωσε» ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε στήν κυβέρνηση τῆς ἐποχῆς ἀφ' ἑνός ὅτι κάτι τέτοιο θά ἄνοιγε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου –ὁπότε μπορεῖ νά ἀποκτοῦσαν ἐφαλτήριο καί οἱ Τσάμηδες γιά τίς δικές του διεκδικήσεις– ἀφ' ἑτέρου καί τά χρήματα πού θά ἀπῃτοῦντο δέν εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητα. Κάποιοι ὁμιλοῦν γιά δεκάδες ἤ καί ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εὐρώ. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι «παράθυρα» στήν ἀπαίτηση αὐτή ἔχει ἀνοίξει μία, μᾶλλον κακοδιατυπωμένη, ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.  Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα, γιά ποιόν λόγο ἡ Κυβέρνησις ἔσπευσε νά ὁμιλήσει γιά συμφωνία μέ τήν Ἀλβανία καί συνυποσχετικό γιά τήν Χάγη; Ἦταν πρόθυμη νά ὑποχωρήσει στόν ἐκβιασμό τοῦ Ἔντι Ράμα προκειμένου νά φθάσουμε στό διεθνές δικαστήριο γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν; Καί γιά ποιόν λόγο, τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἔγινε δημοσίως γνωστό; Γιά ποιόν λόγο οἱ Ἕλληνες ἀφέθησαν νά πιστεύουν ὅτι θά πηγαίναμε στήν Χάγη μέ ἕνα καλῇ τῇ πίστει συνυποσχετικό πού θά ὑπέγραφε ἡ Ἀλβανία;  Δυστυχῶς, καλή πίστη ἡ Ἀλβανία οὐδέποτε ἐπέδειξε. Οὔτε ἀκόμη καί ὅσον ἀφορᾶ τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τῶν ὁποίων κλείνει τίς Ἐκκλησίες καί ἁρπάζει τίς περιουσίες. Γιά νά μήν ποῦμε καί τά χειρότερα, τῶν ὁποίων κορυφή τοῦ παγόβουνου μόνον εἶναι ἡ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, ὁ ὁποῖος τρία σχεδόν χρόνια μετά παραμένει ἀδικαίωτος!  Ἐν ἀντιθέσει μέ ἐμᾶς, οἱ Ἀλβανοί δέν ξεχνοῦν τίποτε. Συνεχίζουν νά ἐπικαλοῦνται μεσεγγυήσεις καί νά διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις. Πόσες ἀποζημιώσεις θά ἔπρεπε νά ζητεῖ ὅμως ἡ Ἑλλάς, ἐξ ὀνόματος τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιά ὅσα ἔχουν ὑποστεῖ ἀπό τό ἀλβανικό καθεστώς, πρωτοστατοῦντος σήμερα τοῦ Ράμα;

ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Πολεμικές ἀποζημιώσεις ζητεῖ ὁ Ράμα ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν Χάγη

Οἱ ἀπαιτήσεις γιά ἐπιστροφή περιουσιῶν ὑπό μεσεγγύησιν

ΤΕΛΙΚΩΣ ἡ προσφυγή στήν Χάγη γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στό Ἰόνιο δέν εἶναι τόσο ἁπλή ὑπόθεσις ὅσο πίστευαν ὁρισμένοι. Ἦτο πράγματι ἔκπληξις τό γεγονός ὅτι ἡ Ἀλβανία καί μάλιστα ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ μηχανορράφου ῎Εντι Ράμα συνεφώνησε τόσο ἁπλά σέ μιά νομότυπη διαδικασία ἡ ὁποία συμφώνως πρός ὅλες τίς προβλέψεις θά δικαίωνε τίς ἑλληνικές θέσεις. Ὅμως δέν συνεφώνησε «τόσο ἁπλά». Ζητεῖ ἀνταλλάγματα. Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Συνήθως ἡ Ἀλβανία λειτουργεῖ σέ λογική συναλλαγῶν. Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν οἱ ἀπαιτήσεις της κινοῦνται ἐντός λογικοῦ πλαισίου. Κάτι πού συνήθως δέν συμβαίνει. Ἀκόμη καί ὅταν οἱ ἀπαιτήσεις εἶναι μόνον οἰκονομικές.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ἔθεσε ζήτημα ἀποζημιώσεως περιουσιῶν πού ἀπωλέσθησαν ἤ κατεστράφησαν κατά τόν πόλεμο, δέν ἐτόλμησε νά ὁμιλήσει γιά τίς περιουσίες τῶν Τσάμηδων. Κάτι τέτοιο δέν ὑπῆρχε ἐπ' οὐδενί περίπτωσις νά γίνει δεκτό ἀπό τήν Ἑλλάδα. «Περιορίσθηκε» λοιπόν νά ζητήσει ὡς ἀντάλλαγμα γιά νά ὑπογράψει τό συνυποσχετικό, πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν Χάγη, τήν ἀποζημίωση γιά περιουσίες πού τελοῦσαν ὑπό μεσεγγύησιν ἀπό τόν καιρό τοῦ πολέμου.

Βεβαίως τό γνωρίζαμε ὅτι ὑπάρχει τέτοια ἀπαίτησις. Ὁ Ἔντι Ράμα τήν εἶχε θέσει καί κατά τό παρελθόν πρός τόν τότε ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Κοτζιᾶ στό πλαίσιο τῆς συζητήσεως γιά τήν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου μεταξύ τῶν δύο χωρῶν.

Τότε, τήν κατάσταση «ἔσωσε» ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε στήν κυβέρνηση τῆς ἐποχῆς ἀφ' ἑνός ὅτι κάτι τέτοιο θά ἄνοιγε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου –ὁπότε μπορεῖ νά ἀποκτοῦσαν ἐφαλτήριο καί οἱ Τσάμηδες γιά τίς δικές του διεκδικήσεις– ἀφ' ἑτέρου καί τά χρήματα πού θά ἀπῃτοῦντο δέν εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητα. Κάποιοι ὁμιλοῦν γιά δεκάδες ἤ καί ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εὐρώ. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι «παράθυρα» στήν ἀπαίτηση αὐτή ἔχει ἀνοίξει μία, μᾶλλον κακοδιατυπωμένη, ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα, γιά ποιόν λόγο ἡ Κυβέρνησις ἔσπευσε νά ὁμιλήσει γιά συμφωνία μέ τήν Ἀλβανία καί συνυποσχετικό γιά τήν Χάγη; Ἦταν πρόθυμη νά ὑποχωρήσει στόν ἐκβιασμό τοῦ Ἔντι Ράμα προκειμένου νά φθάσουμε στό διεθνές δικαστήριο γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν; Καί γιά ποιόν λόγο, τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἔγινε δημοσίως γνωστό; Γιά ποιόν λόγο οἱ Ἕλληνες ἀφέθησαν νά πιστεύουν ὅτι θά πηγαίναμε στήν Χάγη μέ ἕνα καλῇ τῇ πίστει συνυποσχετικό πού θά ὑπέγραφε ἡ Ἀλβανία;

Δυστυχῶς, καλή πίστη ἡ Ἀλβανία οὐδέποτε ἐπέδειξε. Οὔτε ἀκόμη καί ὅσον ἀφορᾶ τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τῶν ὁποίων κλείνει τίς Ἐκκλησίες καί ἁρπάζει τίς περιουσίες. Γιά νά μήν ποῦμε καί τά χειρότερα, τῶν ὁποίων κορυφή τοῦ παγόβουνου μόνον εἶναι ἡ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, ὁ ὁποῖος τρία σχεδόν χρόνια μετά παραμένει ἀδικαίωτος!

Ἐν ἀντιθέσει μέ ἐμᾶς, οἱ Ἀλβανοί δέν ξεχνοῦν τίποτε. Συνεχίζουν νά ἐπικαλοῦνται μεσεγγυήσεις καί νά διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις. Πόσες ἀποζημιώσεις θά ἔπρεπε νά ζητεῖ ὅμως ἡ Ἑλλάς, ἐξ ὀνόματος τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιά ὅσα ἔχουν ὑποστεῖ ἀπό τό ἀλβανικό καθεστώς, πρωτοστατοῦντος σήμερα τοῦ Ράμα;


Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Η Αυστρία δωρίζει ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίου ...
Αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου ξένων τουριστών ...

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Με την αποδοχή θα έχετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία που παρέχεται από τρίτο μέρος εκτός του https://dropolinews.gr/

25 Ιανουαρίου 2022
Ο επιχειρηματίας, οραματιστής, ηγέτης, φιλάνθρωπος και ευεργέτης της Σωπικής της Βορείου Ηπείρου και...
22 Ιανουαρίου 2022
Η Αικατερίνη (Ρήνα) Πέτρου-Νούση (Katherine R. Peters Nousis) μια από τις γηραιότερες Βορειοηπειρώτι...
16 Ιανουαρίου 2022
«Στις δραστηριότητές σας θα έχετε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, που συναισθάνεται σ...
15 Ιανουαρίου 2022
Διεκδικώντας πατρίδες Το 2021 ο Ελληνισμός γιόρτασε την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση που...
26 Ιανουαρίου 2022
Είναι προφανές ότι η επίσκεψη Ερντογάν στην Αλβανία προσανατόλισε την αλβανική κοινή γνώμη κυρίως σε...
25 Ιανουαρίου 2022
Το νερό από την Αλβανία, είναι ένας λαϊκός θρύλος που ψιθυρίζεται από γενιά σε γενιά, προκειμένου να...
17 Ιανουαρίου 2022
Στις 11.1.2022 η Δημοκρατική Ένωση Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας (στην Αλβανία) ΟΜΟΝΟΙΑ εξέδωσε μία ...
17 Ιανουαρίου 2022
Α. Η επικοινωνία Βορειοηπειρώτης ο συνοδοιπόρος που ταξιδεύαμε στο ίδιο αμάξι. Από τα χωριά του νομο...